Disclaimer

Op de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, informatie en afbeeldingen rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan de de eenmanszaak Blue Consultancy.

Deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld, desondanks kan geen enkel recht worden ontleend aan enige gegevens en/of informatie die zijn gepubliceerd op deze website. Blue Consultancy is niet aansprakelijk voor enige schade welke zou kunnen ontstaan door enige onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website opgenomen gegevens. Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en de eenmanszaak Blue Consultancy, waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Blue Consultancy, gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland te Amersfoort . Deze Algemene Voorwaarden zijn oook te vinden op deze website.

U kunt voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website terecht op: mailto:info@blueconsultancy.nl